0908.326.779 - 0906.362.707
 

Nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện tự công bố sản phẩm và thực hiện kiểm tra nhà nước không?

05/10/2022    4.65/5 trong 18 lượt 
Nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện tự công bố sản phẩm và thực hiện kiểm tra nhà nước không?
Nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện tự công bố sản phẩm và thực hiện kiểm tra nhà nước không?
Công ty mình đang có kế hoạch nhập nguyên liệu về sản xuất sản phẩm là bánh kẹo để bán hàng trong nước, theo Nghị định là không cần làm tự công bố nhưng cơ quan nhà nước yêu cầu công bố sản phẩm có đúng không? Còn đối với việc kiểm tra nhà nước thì sao? Nếu phải kiểm tra thì có các phương thức kiểm tra nào đối với nguyên liệu nhập khẩu? Đối với trường hợp của công ty tôi thì thực hiện theo phương thức nào?

I. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện tự công bố sản phẩm không?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm như sau:
"Điều 4. Tự công bố sản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm."
Như vậy, chỉ trong trường hợp nguyên liệu mà nhập vào để sản xuất tiêu dùng nội bộ hoặc sản xuất xuất khẩu thì mới miễn công bố sản phẩm.
Truờng hợp của công ty chị nhập khẩu để sản xuất bánh kẹo có lưu thông tại thị trường trong nước thì phải thực hiện việc tự công bố.
Trừ trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì phải đăng ký bản công bố, để biết chi tiết chị tham khảo điều này nhé.
nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện tự công bố sản phẩm và thực hiện kiểm tra nhà nước không?

II. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất bánh kẹo bán trong nước có phải thực hiện kiểm tra nhà nước không?

Nguyên liệu nhập khẩu sẽ phải thực hiện kiểm tra nhà nước nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:
"Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm)
1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
3. Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.
4. Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.
5. Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.
6. Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.
7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.
9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ."
Như vậy đối với nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất bánh kẹo của công ty chị, thì tương tự cách giải thích với việc tự công bố, trường hợp bánh kẹo được sản xuất để bán thì nguyên liệu sẽ phải thực hiện kiểm tra nhà nước.

III. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất bánh kẹo thực hiện kiểm tra nhà nước theo phương thức nào?

Căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 15/2018//NĐ-CP có 3 hình thức kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm nhập khẩu gồm:
- Phương thức kiểm tra giảm
- Phương thức kiểm tra thông thường
- Phương thức kiểm tra chặt
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về áp dụng các phương thức kiểm tra như sau:
"Điều 17. Áp dụng phương thức kiểm tra
1. Kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Đã có 03 (ba) làn liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;
c) Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương.
2. Kiểm tra thông thường áp dụng đối với tất cả mặt hàng của lô hàng nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.
3. Kiểm tra chặt áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó;
b) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có);
c) Có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất."
Đối với trường hợp công ty chị đang có dự định nhập khẩu nguyên liệu thì có thể hiểu khi nhập khẩu sẽ là nhập khẩu lần đầu.
Vậy chiếu theo quy định trên thì nguyên liệu nhập khẩu đó sẽ được thực hiện theo phương thức kiểm tra giảm hoặc thông thường.
ATV - Partner for Your Success!
ATV CONSULT