0908.326.779 - 0906.362.707
 

Sản xuất thực phẩm là sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì có cần công bố hay không?

05/10/2022    4.65/5 trong 18 lượt 
Sản xuất thực phẩm là sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì có cần công bố hay không?
Sản xuất thực phẩm để bán ra thị trường là sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì có cần công bố hay không?
Công ty tôi có sản xuất một số thực phẩm để bán ra thị trường là sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Vậy đơn vị tôi có cần công bố sản phẩm hay không? Nếu có thì hồ sơ thủ tục thế nào?

I. Kinh doanh, sản xuất sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì có cần công bố sản phẩm hay không?

Theo quy định hiện nay sẽ có hai hình thức công bố sản phẩm là tự công bố và đăng ký bản công bố, nếu thuộc một trong hai trường hợp này thì phải thực hiện việc công bố.
Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định như sau về tự công bố sản phẩm:
"Điều 4. Tự công bố sản phẩm
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm."
Theo đó quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:
"Điều 6. Đăng ký bản công bố sản phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định."
Chiếu theo quy định trên sản phẩm của công ty bạn là sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi (12 tháng đến 36 tháng) thì sẽ phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm.
sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì có cần công bố hay không?

II. Sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thế nào?

Đối với sản phẩm được sản xuất và kinh doanh trong nước thì hồ sơ đăng ký bản công bố sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:
"Điều 7. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm
2. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước gồm:
a) Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
c) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)."
Trình tự, thủ tục thực hiện việc đăng ký bản công bố sản phẩm là sữa bột dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì trình tự đăng ký bản công bố đối với sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi như sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố đối với sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi cơ quan quản lý thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).
Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm
ATV - Partner for Your Success!
ATV CONSULT