0908.326.779 - 0906.362.707
 

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

20/02/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Tổng cục có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; năng suất; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số, mã vạch; đánh giá sự phù hợp; thông báo và hỏi đáp quốc gia; giải thưởng chất lượng quốc gia sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.

(Ảnh: TL)

Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; năng suất; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; mã số, mã vạch; đánh giá sự phù hợp; thông báo và hỏi đáp quốc gia; giải thưởng chất lượng quốc gia và các văn bản cá biệt khác theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục có nhiệm vụ quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; cho ý kiến về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, danh mục tiêu chuẩn quốc gia; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp.

Về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định pháp luật và theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; cảnh báo cho người tiêu dùng và đề xuất các biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Cơ cấu tổ chức  

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục có 23 đơn vị: 1- Vụ Tiêu chuẩn; 2- Vụ Đo lường; 3- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy; 4- Vụ Kế hoạch Tài chính; 5- Vụ Hợp tác quốc tế; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Pháp chế - Thanh tra; 8- Văn phòng; 9- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 10- Trung tâm mã số, mã vạch Quốc gia; 11- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1; 12- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; 13- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; 14- Trung tâm Chứng nhận phù hợp; 15- Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; 16- Viện Đo lường Việt Nam; 17- Viện Năng suất Việt Nam; 18- Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 19- Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 20- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1; 21- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2; 22- Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức; 23-Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật./

Đỗ Thoa