0908.326.779 - 0906.362.707
 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình Bếp ăn tập thể

13/05/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Nếu Công ty B tổ chức nấu ăn trực tiếp tại bếp ăn tập thể của Công ty A thì bếp ăn tập thể này có cần làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?
Trả lời: Căn cứ hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế tại công văn số 2163/ATTP-NĐTP ngày 09 tháng 07 năm 2019 về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm loại hình Bếp ăn tập thể:
- Trường hợp Công ty B tổ chức nấu ăn trực tiếp tại bếp ăn tập thể của Công ty A, Công ty B phải đăng ký địa điểm kinh doanh có địa chỉ tại bếp ăn tập thể của Công ty A mới được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm bếp ăn tập thể của Công ty A.
- Trường hợp Công ty A tự tổ chức bếp ăn tập thể cho công nhân của Công ty mình bằng hình thức ký hợp đồng với Công ty B đến nấu và người đứng đầu Công ty A chịu trách nhiệm pháp lý về an toàn thực phẩm thì bếp ăn tập thể của Công ty A không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
ATV MEDIA