0908.326.779 - 0906.362.707
 

Cục Bản quyền tác giả (Copyright office of Vietnam) là gì?

11/12/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Cục Bản quyền tác giả (Copyright office of Vietnam) là gì?
Cục Bản quyền tác giả (tiếng Anh: Copyright office of Vietnam) là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lí nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa.

Cục Bản quyền tác giả

Khái niệm

Cục Bản quyền tác giả trong tiếng Anh gọi là: Copyright office of Vietnam.

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lí nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng dự thảo văn bản qui phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, kế hoạch về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa; 

Dự thảo phương án đàm phán các Điều ước quốc tế, cam kết quốc tế, chương trình hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, công nghiệp văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trình Bộ trưởng qui định về việc phát triển công nghiệp văn hóa; cung cấp, hợp tác, đặt hàng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Quản lí quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thuộc Nhà nước theo qui định của pháp luật.

5. Xây dựng và quản lí bộ máy về quyền tác giả, quyền liên quan, về công nghiệp văn hóa; tổ chức bồi dưỡng cán bộ về quyền tác giả, quyền liên quan, phát triển công nghiệp văn hóa.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

7. Quản lí các hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan theo qui định của pháp luật

8. Quản lí hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, hoạt động đại diện, tư vấn dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan theo qui định của pháp luật.

9. Cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan.

10. Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cơ chế, chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa.

11. Tổ chức các hoạt động thông tin, thống kê, xuất bản Niên giám đăng kí về quyền tác giả, quyền liên quan và về công nghiệp văn hóa.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo qui định của pháp luật.

13. Đề xuất khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa theo qui định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa theo quyết định của Bộ trưởng.

15. Giúp Bộ trưởng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật chung về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tổng hợp thông tin chung về sở hữu trí tuệ, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về sở hữu trí tuệ và các công việc chung khác có liên quan.

16. Giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật chung về phát triển công nghiệp văn hóa, tổng hợp thông tin chung về công nghiệp văn hóa, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế chung về phát triển công nghiệp văn hóa.

17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ.

18. Quản lí tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lí Cục; quản lí, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trường giao.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 3954/QĐ-BVHTTDL Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả)

Tuyết Nhi