0908.326.779 - 0906.362.707
 

Công tác đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ngày càng sôi động

18/10/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Công tác đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ngày càng sôi động
Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) giữ vai trò ngày càng quan trọng, nó giúp hoạt động xác lập quyền SHTT diễn ra sôi động hơn với số lượng đơn đăng ký xác lập quyền tăng hằng năm.

Tại Hội thảo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổng kết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Theo đó, Luật SHTT đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Luật SHTT còn là nền tảng đưa hệ thống bảo hộ SHTT của Việt Nam đạt chuẩn mực theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (TRIPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

luat-so-huu-tri-tue-10-0620

 Hội thảo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ

Đặc biệt, các hoạt động xác lập quyền SHTT diễn ra ngày càng nhiều. Cụ thể, trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, trong giai đoạn từ năm 2006 đến hết năm 2015, Cục Bản quyền tác giả đã thụ lý và cấp 64.436 Giấy chứng nhận đăng ký, trong đó có 64.247 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 189 Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Số lượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan tăng hằng năm khoảng 6%.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền đối với giống cây trồng, sau khi Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành, số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng mạnh hơn so với thời kỳ trước đó. Từ năm 2005 đến hết năm 2017, Cục Trồng trọt đã tiếp nhận 927 đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng và cấp 432 Bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, từ năm 2006 đến hết năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 512.353 đơn đăng ký xác lập quyền đối với các đối tượng quyền SHCN (tăng trung bình 6,14%/ năm), cấp 278.827 văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng quyền SHCN (tăng trung bình 9,44% một năm), (Phụ lục 3).

Như vậy có thể thấy, nhận thức của xã hội trong việc bảo vệ các thành quả sáng tạo đã từng bước được nâng cao. Không chỉ vậy, môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh của nước ta, trong đó có sự đóng góp của Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đã được cải thiện và phát huy được vai trò tích cực, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, số lượng đơn được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý gia tăng hằng năm (trung bình 7,64% năm) cũng cho thấy những nỗ lực của Cục Sở hữu trí tuệ trong công tác xử lý đơn. Kết quả xử lý đơn đăng ký SHCN được cải thiện, từng bước giảm dần số lượng đơn tồn đọng - một vấn đề tồn tại của Cục Sở hữu trí tuệ trong nhiều năm qua

Minh Trang