0908.326.779 - 0906.362.707
 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm và các quy định về tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục

23/03/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm và các quy định về tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục
Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành công văn số 748/UBND-VX yêu cầu các sở:Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm và các quy định về tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật an toàn thực phẩm, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đưa vào các cơ sở giáo dục để nấu ăn cho học sinh.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện công khai dân chủ hoạt động nuôi dưỡng học sinh theo đúng các quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện công khai thực đơn, khẩu phần ăn, công khai thu, chi tiền nấu ăn bán trú hàng ngày của học sinh đế các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước theo phân cấp; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thấm quyền xử lý nghiêm túc, kịp thời các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường có học sinh bán trú thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức nấu ăn tập trung theo quy định, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn việc thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường các hoạt động kiểm tra tại các cơ sở giáo dục về việc thực hiện hợp đồng mua bán thực phẩm, quy trình nấu ăn đảm bảo an toàn, vệ sinh; việc thực hiện các quy định của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Thông tư Liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDDT ngày 08/7/2008 của Liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Thu Nga