HOTLINE: 0908.326.779 - 0906.362.707
 

Công ty tôi ở Thủ Đức, sản xuất tỏi đen, hiện tại đã có giấy xác nhận công bố do Cục an toàn thực phẩm cấp, trong hồ sơ tôi thấy có phần kiểm nghiệm định kỳ, vậy tôi cần phải kiểm bao lâu một lần đối với sản phẩm tỏi đen này?

27/07/2017    3.83/5 trong 6 lượt 
Công ty tôi ở Thủ Đức, sản xuất tỏi đen, hiện tại đã có giấy xác nhận công bố do Cục an toàn thực phẩm cấp, trong hồ sơ tôi thấy có phần kiểm nghiệm định kỳ, vậy tôi cần phải kiểm bao lâu một lần đối với sản phẩm tỏi đen này?

Theo Khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT, chế độ kiểm nghiệm định kỳ như sau:

- 1 lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương.
- 2 lần/năm đối với sản phẩm của các cơ sở chưa được cấp các chứng chỉ nêu trên.

Khi kiểm nghiệm định kỳ một sản phẩm thì kiểm tất cả các chỉ tiêu đã công bố hay chỉ kiểm một số chỉ tiêu trong bản công bố?

Theo Khoản 3, Điều 13 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT: “Các chỉ tiêu để kiểm nghiệm định kỳ là các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đã công bố trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc trên nhãn sản phẩm đang lưu hành; một số chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vật đã công bố trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc theo quy định của pháp luật”.