HOTLINE: 0908.326.779 - 0906.362.707
 

Công ty nhập khẩu phụ gia từ Malaysia nhưng phụ gia này không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng của Việt Nam, thì có được công bố không?

27/07/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Công ty nhập khẩu phụ gia từ Malaysia nhưng phụ gia này không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng của Việt Nam, thì có được công bố không?
Theo Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT, nếu phụ gia/sản phẩm chứa phụ gia không thuộc danh mục được phép sử dụng của Việt Nam nhưng thuộc danh mục theo quy định của Codex hoặc được phép sử dụng ở nước sản xuất, Cục An toàn thực phẩm sẽ xem xét để cho phép công bố sản phẩm.

Một sản phẩm chưa có nhãn màu hoàn chỉnh thì có thực hiện công bố chất lượng sản phẩm được không?

Theo Khoản 4, Điều 11 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT: “Nộp nhãn chính thức sau 1 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy tiếp nhận hoặc Giấy xác nhận, nếu khi công bố chỉ nộp bản thiết kế dự thảo nội dung ghi nhãn”.