0908.326.779 - 0906.326.707
 

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự mới 2018
ATV MEDIA đang tuyển dụng các vị trí chủ chốt như: Chuyên gia tư vấn ISO/HACCP, Giấy phép An toàn Vệ sinh thực phẩm, Chuyên viên xây dựng hồ sơ Công bố chất lượng thực phẩm
Tuyển dụng chuyên viên tư vấn Thực phẩm
ATV Media có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Bộ phận Công bố chất lượng và Tư vấn giấy phép ATTP